ประชาสัมพันธ์
 • Howling

  ประชุมปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันฯ

 • Cougar

  รับชมวีดีโอการฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ย้อนหลัง

 • Lions

  ความร่วมมือไทย-ภูฏาน

 • Snowalker

  วารสาร "ชลสาร 2561"

 • Sunbathing

  โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรม
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถาบันพัฒนาการชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนา
(สถาบันพัฒนาการชลประทาน)

ล่าสุดสั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

<<< รายละเอียด ... คลิกที่นี่ >>>
 ผังกระบวนงานของสถาบันฯ
รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิจัยและพัฒนา
บทความวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายชัยยะ พึงโพธิ์สภ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน

ร่วมประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้ใช้งาน
Statistics
Today
Yesterday
This Month
Last Month
This Year
All