ประชาสัมพันธ์
 • Howling

  ประชุมปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันฯ

 • Cougar

  รับชมวีดีโอการฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ย้อนหลัง

 • Lions

  ความร่วมมือไทย-ภูฏาน

 • Snowalker

  วารสาร "ชลสาร 2561"

 • Sunbathing

  โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เชิญชวนร่วมกิจกรรม

RUN FOR HEALTH CHARITY MIN HALF MARATHON 2018 @Pasak Jolasid

งานวิ่งการกุศล
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
ในพระบรมราชูปถัมภ์

โบรชัวร์ประเภท VIP ... คลิกที่นี่

ใบตอบรับประเภท VIP ส่งโทรสารมาที่ 036-487521 ... คลิกที่นี่

โบรชัวร์ประเภททั่วไป ... คลิกที่นี่

กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรม
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถาบันพัฒนาการชลประทาน

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561
เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการชลประทาน
(เป็นการภายใน)

ล่าสุดสั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

<<< รายละเอียด ... คลิกที่นี่ >>>

 ผังกระบวนงานของสถาบันฯ
รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิจัยและพัฒนา
บทความวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายชัยยะ พึงโพธิ์สภ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน

ร่วมประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้ใช้งาน
Statistics
Today
Yesterday
This Month
Last Month
This Year
All