โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2552 (รุ่น 61)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
การจัดทำฐานข้อมูลฐานรากเสาเข็มรูปตัวไอและฐานรากแผ่ 1. ธนา อุทาทิพย์
2. ธนารักษ์ บุณยเกียรติ
3. ยอดยุทธ เยี่ยมสถาน
ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
2
การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายใยประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณน้ำไหล ณ จุดออกบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร 1. ชนินทร์ คงใหญ่
2. ถิรวุฒิ เชียงกูล
3. สมบัติ พทธิษา
ดร.วัชระ เสือดี
pdf
3
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างอาคารชลประทานทางด้านวิศวกรรม 1. ฉัตรชัย มีแสน
2. ปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์
3. เพชรไพลิน คุ้มรอด
สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
pdf
4
การนำโปรแกรม E-Procurement มาประยุกต์ใช้ในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 1. สุชกร สมวันดี
2. กาญจนารักษ์ จันดี
3. เอกลักษณ์ จันดี
พีรยุทธ อังวิทยาธร
pdf
5
การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นวิเคราะห์ (AHP) ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง 1. ศรินญา มณีเนตร
2. สราวุฒิ ละศรีจันทร์
3. สุภัทรา พุ่มชัย
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
6
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างและแนวทางในการแก้ไข : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 1. กฤตวัฒน์ สุโกสิ
2. กฤชนัท เรืองศักดิ์ไพบูลย์
3. เศรษฐา สมจิตต์ชอบ
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
7
ระบบให้น้ำแก่พืชแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำอ้างอิงจากถาดวัดการระเหย 1. รัฐพล แพจุ้ย
2. ศรันยู ประทุมศาลา
3. เอกชัย สำเนียงใหม่
อัจฉรา ชุมวงศ์
pdf
8
การประยุกต์ใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการน้ำในระบบอ่างเก็บน้ำ: พื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน 1. ทนงกิต สดวิไล
2. โสภณ สัจจา
3. อณุพล โสตวงศ์
กรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
pdf
9
การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการรุกล้ำของน้ำเค็มที่มีผลต่อพืชท้องถิ่น 1. ฐิติ ศศิคุณาธร
2. สหัสชัย ปริวัตรพันธ์
3. สัญชัย อินกราด
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
10
การเปรียบเทียบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 1. เกรียงไกร นามบุปผา
2. พินันดา ชมเชียงคำ
ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
11
เสาคอนกรีตเสริมท่อ PVC 1. นิธิ ปรัชญาเศรษฐ
2. มลธิตา ฉิมเครือวัลย์
3. ลัดดาวรรณ อุดมทรัพยากุล
-
ไฟล์เสีย
12
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SKETCH UP เพื่อการนำเสนอโครงการสถานีทดลองการบริหารการจัดการน้ำสมัยใหม่ 1. กฤษณ์ วรสุทธิ์พิศิษฎ์
2. พงศกร มีบุษยา
สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
ไฟล์เสีย
13
การออกแบบโปรแกรมช่วยในการหาขนาดท่อระบายน้ำภายในอาคารหอพัก 1. ทิพกัญญา ทัพพ์อรรถ
2. วรรณิศา คนบุญ
3. ธนกาญจน์ คนึงคิด
พงศธร ศิริอ่อน
pdf
14
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำคลองเปรมประชากร 1. ทรงฤทธิ์ กงชุย
2. ธนูฤทธิ์ สิทธิศาสตร์
3. นคร อาวรณ์
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
15
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SWAT และ Weather Generator เพื่อหาแนวโน้มปริมาณน้ำท่าบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่แตง 1. นรพงศ์ บุญพระรักษ์
2. ปณิธาน แพทย์รักษ์
3. ปริวัฒน์ สงค์ดวง
-
ไฟล์เสีย
16
การศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนงามวงศ์วาน 1. เกียรติศักดิ์ มีครุฑ
2. ชนินทร์ แก้วยาว
3. ธนาคาร เผ่าก้อน
ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
17
โครงการพัฒนาโทรมาตรวัดความชื้นในดินบริเวณพื้นที่ตัวแทนเป้าหมายแบบอัตโนมัติ 1. นางสาวจามีกร ตั้งสมคิด
2. เบญจพล ประสพสม
3. สยมพร ภักดี
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
18
การศึกษาบรรยากาศความปลอดภัย และการตรวจสอบความปลอดภัยของงานก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 1. ดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์
2. นันทชัย โคสาพัฒ
3. พรหมพร เชื้อกุลา
ปกรณ์ สุตสุนทร
pdf
19
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและความมั่นคงของลาดเขื่อนดิน 1. ขจรยศ เวียงนาค
2. ฉัตรไชย จาติเกตุ
3. พาโชค จันนา
พิเชษฐ รัตนประสาทกุล
pdf
20
การศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำ โดยใช้โปรแกรม Google Earth และ Google SketchUp 1. พิมศิริ เรืองศิลป์ประเสริฐ
2. วีรยุทธ แสงเขียว
3. หัทยา พิทักษ์วัฒ
สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
pdf