โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2553 (รุ่น 62)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานและเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน กรณีศึกษา: โครงการฝายบ้านพร้าว อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง 1. ภาณุวัฒน์ ยอดขาว
2. ภาณุวัตร ภู่กลาง
ประภัสศินี โพธิ์สุวรรณ
pdf
2
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ใช้ปลูกโดยน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้จากไส้เดือนต่างชนิดกัน 1. นพคุณ ตุลยาทิตย์
2. ประดับพันธ์ เจริญการ
ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
3
การจัดรูปที่ดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบชลประทาน 1. นพรัตน์ จันทศิลป์
2. สุนทรี สมทบ
ชัยศรี ชัชวรัตน์
pdf
4
การประดิษฐ์อุปกรณ์วัดค่าการระเหยของน้ำโดยสอบเทียบจากถาดวัดการระเหย 1. เวธิน พจนสุนทร
2. ฉัตรชัย จันทะนะ
ปกรณ์ สุตสุนทร
pdf
5
การศึกษาความมั่นคงของลาดเขื่อนดินขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กรณีเพิ่มระดับเก็บกัก 1. จิรวรรธ สุวรรณรัตน์
2. ศิริชัย อ่อนสกล
พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
pdf
6
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการคลังวัสดุ 1. สิทธิวิช ดีศิริ
2. อภิชัย จวนเจริญ
ปกรณ์ สุตสุนทร
pdf
7
การประยุกต์ใช้แผนที่ระบบดิจิตอลมาจัดทำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความเหมาะสมโครงการชลประทาน 1. ขวัญใจ กลิ่นเกลี้ยง
2. ชุติมา ขำเพ็ง
ชัยศรี ชัชวรัตน์
pdf
8
การประดิษฐ์ระบบสูบน้ำเพิ่มแรงดันอากาศโดยใช้ท่อเป็นตัวอัดอากาศ 1. กิตติพงษ์ ปานอ่อน
2. นิกร ถนอมเมฆ
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
9
การสร้างแบบจำลองการบำบัดน้ำเสียประยุกต์โดยวิธีเอเอส : กรณีศึกษาการทดสอบค่า BOD 1. เฉลิมวงศ์ เฮงแสงชัย
2. ทศพร กรทอง
ดร.อัจฉรา ชุมวงศ์
pdf
10
การประยุกต์ใช้ถังขยะเพื่อการย่อยขยะอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ 1. ยุธพงษ์ เฉยพินิจ
2. นายวีรศักดิ์ อุปลา
ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
11
การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-RAS ในการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร 1. สมโชค ชัยสัวัดิ์
2. อมรรัตน์ มาตราเงิน
ดร.วัชระ เสือดี
pdf
12
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ไฮดรอลิคแรม 1. ไกรศร กองมนต์
2. รัฐพงษ์ นามวงษา
กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
13
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ 1. ภาณุวัฒน์ เฟ็นดี้
2. ศิริวิทย์ แพงพฤกษ์ภูมิ
3. สมเจตน์ เข็มวงษ์
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
14
การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะรอบปีการเกิดซ้ำของข้อมูลอุทกวิทยาด้วยวิธีกัมเบลและล็อกเพียร์สันแบบที่ 3 1. ดุษฎี คงดี
2. นภาวรรณ คำฉิม
คมสันต์ ไชโย
pdf
15
การประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน : กรณีศึกษา กลุ่มบริหารการใช้น้ำบ้านค่ายสามัคคี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง 1. ประจงสิทธิ์ คงรอด
2. ศราวุทธ พรหมแสง
ณัฐพล วุฒิจันทร์
pdf
16
การศึกษาความพอเพียงและการกำหนดตำแหน่งสถานีตำรวจวัดข้อมูลน้ำฝนและน้ำท่าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1. ดุลยพล เหล็งพั้ง
2. อุสมาน ยามาเร็ง
คมสันต์ ไชโย
pdf
17
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของพืช แบบไฮโดรโปนิกส์ ที่ใช้ธาตุอาหารต่างกัน 1. วัชเรนทร์ แววดี
2. สิทธิพล เมืองสอน
ดร.วัชระ เสือดี
pdf
18
การใช้แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อศึกษาปัญหาภัยพิบัติด้านอุทกวิทยา 1. ชูเกียรติ พินิจมนตรี
2. พนัส พรมบุตร
ชัยศรี ชัชวรัตน์
pdf
19
การศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมของ Upstream Berm และ Downstream Berm ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเสถียรภาพ (Stability) ของเขื่อนดินประเภท Zone Dam 1. กชกร อาจน้อย
2. ภควัต เสรีรักษ์
พิเชษฐ รัตนประสาทกุล
pdf
20
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยของคนงานในโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 1. ปิยาภรณ์ ตุละวิภาค
2. ศราวุธ ยูงรัมย์
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
21
การศึกษาการเจริญเติบโตของคะน้า โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ต่างชนิดกันของไส้เดือน 1. ธวัชชัย แก้วบ่อ
2. วิชยุตม์ จิณะกับ
ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
22
การศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเกษตรกรรมพื้รที่ศึกษา กลุ่มบริหารการใช้น้ำบ้านค่ายสามัคคี อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1. ธนพงษ์ สีไพร
2. ปรเมนทร์ ขะพินิจ
-
ไฟล์เสีย
23
การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. นราวิชญ์ ปาจิตร
2. นันท์นลิน ลีลาน้อย
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
24
การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-ResSim ในการศึกษาการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาและอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม 1. ภัทรพล มณีแดง
2. สุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข
คมสันต์ ไชโย
pdf
25
การประเมินคาร์บอนเครดิตจากการจัดการน้ำในนาข้าวในลุ่มน้ำแม่กลอง 1. เกษราภรณ์ ภู่มาลา
2. คำเครือ ปภัสสรศิริ
ดร.อัจฉรา ชุมวงศ์
pdf
26
การคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าของข้าวโดยใช้ AR Model ร่วมกับ DNDC Model 1. ธีระภัทร์ พุ่มวิเศษ
2. สุรวิทย์ บุญศิริ
ดร.อัจฉรา ชุมวงศ์
pdf
27
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้น้ำแบบต่างๆของคะน้า โดยมีปุ๋ยเคมีน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือน และปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัย 1. กานต์พงศ์ บูรณปรีชา
2. ลิขิต ศรีราตรี
ดร.วัชระ เสือดี
pdf
28
การนำตะกอนจากการผลิตน้ำประปามาผลิตอิฐมอญ 1. เมทนีย์ เพ็ชรนิล
2. สุพจน์ เพียรกสิกรรม
ปิยดุล สุขโข
pdf
29
การประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติชนิดชั่งน้ำหนัก 1. กฤษณะ ป้องพาล
2. ชยพล โพธิ
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf