โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2554 (รุ่น 63)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพไส้เดือนดินและปุ๋ยชนิดละลายน้ำเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชดก้วยเทคนิคแอโรโพนิกส์ 1. กรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท
2. พงศ์ดนัย พันธุ
ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
2
การศึกษาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อฝน อุณหภูมิ และน้ำท่า ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 1. จิรพงศ์ ชูขาว
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
pdf
3
เครื่องสำรองไฟฟ้าภายในครัวเรือนโดยพลังงานลม 1. ธนัญชย์ จุติยนต์ 
2. ปิยวัฒน์ จำปาทิพย์
ดิเรก เขียวมณีวงศ์
pdf
4
การปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากสถานีบริการน้ำมันลงสู่น้ำใต้ดิน กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. ธนเดช แสงอินทร์
2. อัคคพล นวลมังสอ
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
pdf
5
ศึกษาอิทธิพลการขาดน้าที่ระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตที่มีต่อพัฒนาการและผลผลิตของข้าว 3 พันธุ์(ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมปทุมซีโอ 80 ข้าวพิษณุโลก 1. ดุษฎี ศรีสุข
2. ธรณินทร์ ชุมวาส
เจียมจิตร ขวัญแก้ว
pdf
6
การศึกษาและออกแบบระบบระบายน้าในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1. ธีระพงษ์ ประมูลศรี
2. สุขุม ปิติวัฒาลัย
พงศธร ศิริอ่อน
pdf
7
การศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการลุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. กรรณิการ์ จูสิงห์
2. ภัทร์ พุ่มชาวสวน
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
pdf
8
การศึกษาถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงระหว่างสถานีกระทรวงสาธารณสุข-สถานีแยกติวานนท์ 1. วรานนท์ ศิลา
2. เกียรติศักดิ์ เกตุกาง
ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน
pdf
9
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้าหมักชีวภาพไส้เดือนดินและปุ๋ยชนิดละลายน้า โดยปรับปรุงการปลูกพืชไร้ดินแบบ Nutrient Film Technique 1. ทรงศิลป์ อรรคพงษ์
2. รัฐพล พูลสวัสดิ์
ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
10
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กร กรณีศึกษา: สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 1. ยุธพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว
2. รัชฎา ทองมาก
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
11
การศึกษาความเหมาะสมและเปรียบเทียบด้านราคาระหว่างบ้านที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและบ้านที่ใช้โครงสร้างเหล็ก 1. ปรัชญา ยะโส
2. ยมวรุฒ โอ้วสรรเพชญ์
ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
12
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ กับ รายละเอียดการก่อสร้างอาคารทางวิศวกรรม 1. ปฐมพงศ์ จิตภักดี
2. พีรวัส ชื่นโชคสันต์
ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
13
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรในโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. ฉลอง เสวกวิหารี
2. ยุทธมินทร์ จันทร์ภักดี
ดร.ธเนศ อักษร
pdf
14
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดนํ้าเค็มในนํ้า สำหรับงานเฝ้าระวังรุกลํ้าของนํ้าทะเล 1. จันทร์จิรา อักษรณรงค์
2. สุพัฒตรา เลาะหนะ
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
15
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมการวางแนวท่อส่งน้้า ในพื้นที่ชลประทาน โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ณิชชนันทร์ มูลเอก
2. ธวัชชัย แก้วกงพาน
ชัยศรี ชัชวรัตน์
pdf
16
การพัฒนาเครื่องมือนับปริมาณยานพาหนะเพื่อการขยายถนน 1. วิไลลัคน์ ดอกแย้ม
2. ศศิฉาย บุญราวิกุล
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
17
การพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 1. ธเนศ ทับทิมใส
2. นิวัฒน์ สุตะโท
ณัฐพล วุฒิจันทร์
pdf
18
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ 1. พัชญ์ณฐณณ ดำคง
2. สุพิชา กองพลี
เจียมจิตร ขวัญแก้ว
pdf
19
การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานในโครงการก่อสร้างในเตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1. ธีรยุทธ แก้วแท้
2. สมศักดิ์ วงค์อามาตย์
ดร. ธเนศ อักษร
pdf
20
MIKE BASIN GIS เพื่อการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1. นางสาวเมธาวี โสดาดิษฐ
ดร.วัชระ เสือดี
pdf
21
การศึกษาการพัฒนาไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก 1. ภูริตา วิภาสวงศ์
2. อาภรณ์ เส็นบุตร
ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
pdf
22
การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการสร้างเขื่อนใต้ดินบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี 1. ภัทร์ศิริ จั่นแก้ว
2. สุภานี จริตไทย
พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
pdf
23
อุโมงค์ลมอย่างง่าย สำหรับศึกษาการไหลของอากาศผ่านแบบจำลอง 1. ฐิติพร นาคะเวช
2. ณัฐ ใหม่แท้
pdf