โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2555 (รุ่น 64)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1. ภูริธเนศ บุญแย้มวงศ์
2. วรศักดิ์ ประทุมลี
2
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานอุดรธานี 1. ธวัชชัย เปาทุ้ย
2. เศรษฐเมศวร์ คติวัฒน์
3
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานมหาสารคาม 1. จิรเมธ นกนอก
2. ณัฐวดี แย้มสาย
4
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1. จงรักษ์ นวนกุล
2. ณัฐวุฒิ บุญนิมิตร
5
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานมุกดาหาร 1. กิ่งกาญจน์ เสนากัลป์
2. ณัฐพงศ์ จริมา
6
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานนครพนม 1. ปริญญา จันทร์อ่อน
2. มงคล น้ำดอกไม้
7
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 1. กิตติพัฒน์ เฉิดพงษ์ตระกูล
2. ศุภางค์ บางโรย
8
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานสุรินทร์ 1. มณฑล สมคะเณย์
2. สุทธิรัตน์ สาริมาน
9
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 1. รุ่งโรจน์ สังข์ป่า
2. อัจรา จริงสูงเนิน
10
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานตราด 1. หทัยทิพย์ สนองบุญ
2. อรณิต มีสุวรรณ์
11
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานชลบุรี 1. ปกรณ์ สุภาเนติรัตน์
2. โรมรัม พันธราช
12
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 1. ธนดล เชิดโฉม
2. อนุชา คณานุรักษ์
3. ธนัญชัย ธนพงษ์อัมมร
13
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 1. ชาญพิชญ์ ก๋าพรม
2. ศตวรรษ ชมทรัพย์
14
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1. วิทวัส คามวัลย์
2. ศตวรรษ แปะโพระ
15
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1. ธนพัฒน์ บุญมา
2. วัชรา ณ ระนอง
16
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานชุมพร 1. สหรัฐ ครุยทอง
2. สุเมธ เกีตรติยศ
17
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1. ขนิษฐา ตั้งพงษ์
2. วรรณนัช บัวแย้ม
18
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง 1. กิตติพงค์ มุ่งดี
2. มนัส จอกเงิน
19
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานพัทลุง 1. จิตราภรณ์ สงเคราะห์
2. มลจิรา ทองเทพ
20
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก 1. กนกวรรณ พิมรัตน์
2. สิริกัญญา เอมอยู่
21
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 2 1. ปาหนัน นามเชียงใต้
2. วรานันท์ น่วมนวล
22
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 1. วาสินี แดงหาญ
2. สโรชา ช่วงชู
23
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 1. กิตติทัต ภูดรโพธิ์
2. สุทัศน์ คำอ่อนศรี
24
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 1. ณัฐพล ถวิลไพร
2. รามินทร์ ปัญญาเหล็ก
25
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 1. พัญชรี เอี่ยมสกุล
2. สุภัคสร ขอเจริญ
26
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 1. นิชา บัวสำลี
2. สุพรรษา ชุ่มแช่ม
27
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 1. ณัฐวิทย์ ป้อมสุวรรณ
2. อาทิตย์เที่ยง สำรวมจิต
28
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1. ครณพัชน์ อุดมสินค้า
2. ธนบดี รัตนภาค
29
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 1. ธิติสุดา ประดิษฐ์แท่น
2. อุมาภรณ์ ชมชื่น
30
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 1. จักรกฤษ ชูเด่น
2. สิริวัชร ชินวงศ์
31
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานเพชรบุรี 1. ณัฐวุฒิ มหาทรัพย์
2. ศุภรัตน์ ทัศวงษ์
32
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานหนองคาย 1. จิราวรรณ ธีรรัตนสถิต
2. นวพรรษ สุขเกษม
33
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 1. ณัฐวุฒิ นุตตา
2. ลิขิต ศรีจันทร์
34
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานกาญจนบุรี 1. พิศิษฐ์ พันธุ์พรพงศ์
2. ศรัญยู คูละสุวรรณ
35
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 4 1. ธนาคาร ยวงแก้ว
2. วิษณุ เหล็กราช
36
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานสระแก้ว 1. โบนัส ทาแก้ว
2. ราเชนทร์ หมื่นโฮ้ง
37
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. กฤตพล ปิยะพันธ์
2. บัณฑิต จอมทอง
38
การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานตาก 1. เสาวลักษณ์ อักษรวิลัย
2. เสาวรินทร์ เลขะผล
39
ผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของวิศวกร 1. ธนพงษ์ ปิยะพันธ์
2. อภิวัฒน์ เสาศิริ
40
ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด 1. สรัญญา โตเอี่ยม