โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2556 (รุ่น 65)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
การพัฒนาเครื่องควบคุมการใช้น้ำแก่พืชโดยอัตโนมัติ 1.นายพีรชาญ์ ภาคเดช
2.นายศุภมิตร์ จันทร์พิทักษ์
อ.วัชระ เสือดี
pdf
2
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำโดยใช้หลักของแรงดัน 1.นายพงศกร จารุชาต
2.นายสรนัน อยู่เอม
อ.วัชระ เสือดี
pdf
3
การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง 1.นายวรวุฒิ แหยมยินดี
2.นางสาวหนึ่งฤทัย กรองทอง
อ.วัชระ เสือดี
pdf
4
การศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำภายในสถานีทดลองการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1.ชุติมา กลยนีย์
2.รัชนีกร พรมแสง
อ.ชวลี เฌอกิจ
pdf
5
การศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำปลายคลอง 13 โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษารังสิตใต้ 1.นายมณเฑียร จันทร์แต่งผล
2.นายวชิรวิทย์ กันกา
อ.พงศธร ศิริอ่อน
pdf
6
การศึกษาความสามารถการระบายน้ำฝน ภายในกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1.นายฐิติพงศ์ อารีมิตร
2.นายสหภูมิ เจียมใจ
อ.พงศธร สิริอ่อน
pdf
7
การแก้ไขปัญหาการจราจารของสี่แยกแคราย จ.นนทบุรี โดยใช้หลักของ Highway Capacity Manual (HCM) 1.นายมานัส ฉายจรรยา
2.นายอัมรินทร์ ใจดี
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
8
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะ 1.นายชัยวิทย์ ทาทอง
2.นายปรีชาพล ขันธ์พัฒน์
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
9
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SIDRA ในการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณแยกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 1.นายสรวิศ แสงเงิน
2.นายธนกร หนูนุรัตน์
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
10
การศึกษาประสิทธิภาพของประตูระบายน้ำแบบ Romijn Gate 1.นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ
2.นางสาวปพิชญา รัตนวงศ์รพี
อ.กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
11
เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบมาตรวัดน้ำ 1.ปวีณา สกุลสายทอง
2.นายพุทธิภณ บุญเลิศกุล
อ.กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
12
การพัฒนาการโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุมการใช้น้ำแก่พืชโดยระบบน้ำหยดแบบอัตโนมัติ 1.นายกิตติภูม เตชัย
2.นายทศพล สะเทิน
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
13
การพัฒนาระบบให้น้ำแก่พืชอัตโนมัติควบคุมด้วยเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน 1.นายวิญญู คินขุนทด
2. นายสราวุฒิ แน่นหนา
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
14
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในการควบคุมอุณหภูมิการให้น้ำของพืชไร้ดิน 1.นายธนพันธ์ ตรีชั้น
2.นายวริช แสงทามาตย์
ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
pdf
15
การศึกษาการพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสถานีวัดน้ำท่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ด้วยแบบจำลอง ANNs 1.นางสาวนริสา นิ่มเรือง
2.นางสาวสุวิษา ช่วยขุน
อ.คมสันต์ ไชโย
pdf
16
การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 1.อนัญญา สุขศรี
2.วราพร ศรีจันทร์
อ.คมสันต์ ไชโย
pdf
17
การประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน : กรณีศึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำ JMC แม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย 1.นายโยธี พิมพ์พุฒ
2.นายวชิรา ศิริประยงค์
อ.ณัฐพล วุฒิจันทร์
pdf
18
การพัฒนาวัสดุแผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีตโดยใช้วัชพืชเป็นส่วนผสม 1.น.ส.นิตยา ตาบุญชัย
2.ภัทธิรา รอดบ้านเกาะ
อ.อัมพร คล้ายแก้ว
pdf
19
การศึกษาการนำวัชพืชที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชลประทาน มาใช้ประโยชน์โดยการผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ 1.นายฐิติวัฒน์ กล่ำศิริ
2.นายณรงค์รัชต์ อ่ำแสง
อ.อำพร คล้ายแก้ว
pdf
20
การศึกษาปัจจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานรับมอบ-ส่งมอบ โครงการชลประทาน 1.นายณัฐพล แสงทอง
2.นายรัฏพงศ์ พิทักษ์ผลไพศาล
อ.ธเนศ อักษร
pdf
21
การศึกษาอิทธิพลของการตอกเสาเข็มไม้เสริมแรงต่อเสถียรภาพของลาดดินด้วยแบบจำลองทางกายภาพ 1.นายกิตติธรา ม้วดหรีด
2.นายพรพิพัฒน์ โสธนะ
อ.ชาญชัย ศรีสุธรรม
pdf
22
การประดิษฐ์แปลงเกษตรอัตโนมัติสู้ภัยน้ำท่วม 1.จินต์วรา อินปั๋น
2.เสาวรส พิรณฤทธิ์
อ.ชาญชัย ศรีสุธรรม
pdf
23
การใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์สมัยใหม่ประกอบการออกแบบปรับปรุงระบบชลประทานเบื้องต้น กรณีศึกษา: พื้นที่ฝายเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1.นางสาวพิชชา กิติกังสดาร
2.นายนันทภพ หาญรบ
อ.พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
pdf
24
การออกแบบทางผันน้ำและใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ตรวจสอบสภาพการไหล บริเวณป้องกันพื้นที่น้ำท่วมฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.น.ส.ดวงเดือน พิศนอก
2.นายเอกพจน์ สอนเทศ
อ.พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
pdf
25
การศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.นายชุติพล ศิริวาจา
2.นายพงศธร ปัญญาประชุม
อ.ปรัชญา ฉายวัฒนา
pdf
26
การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS สำหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ กรณีศึกษา : การวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว 1. นายจิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์
อ.กีรตี ปกินนกะ
pdf
27
การปรับปรุงระบบ SCADA ในการควบคุมท่อระบาย ปากคลองสายใหญ่ สถานีทดลองการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สถาบันพัฒนาการชลประทาน 1.นายภูริช วงค์สัมพันธ์
2.นายอภิวัฒน์ เรืองชัยปราโมทย์
อ.กรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
pdf
28
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเขียนแบบอาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน 1.นายสรยุทธ อภัยโส
ดร.จักรพงษ์ แต้วิจิตร
pdf
29
การปลูกพืชแคลเซียมสูงโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ 1.น.ส.พิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี
2.น.ส.โสภิดา เลาห์เรณู
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
30
การประดิษฐ์เครื่องไล่นกในนาข้าวแบบอัตโนมัติ 1.นายกษมา นวลจันทร์
2.นายวัชระ บุตรคำ
อ.กรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
pdf
31
การประยุกต์ใช้พันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อวางเเผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1.นางสาวพรรณนภา แสงดี
2.นางสาวศิระญา อัศวรัตนาพันธ์
อ.อุรินทร์ โสตรโยม
pdf
32
การศึกษาวิธีการกำจัดผักตบชวาโดยใช้แบบจำลองชลศาสตร์ 1.น.ส.ทิพาวรรณ ปานใจ
2.อรณิชา มัจฉาฉ่ำ
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
33
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตผสมเม็ดโฟมพลาสติกใช้แล้ว 1.นายจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง
2.นายวสิษฐา รวมสุวรรณ
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
34
การศึกษาตะกอนในสระเก็บน้ำพระราม 9 โดยใช้เครื่องวัดปริมาณการไหลในลำน้ำแบบคลื่นเสียง 1.นายวิชญ์ วัฒนธรรม
2.นายสันติภาพ ทิพยศักดิ์
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
35
การศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโครงการอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างพวง) ด้วยแบบจำลอง HEC-ResSim 1.กนกวรรณ เข็มสุวรรณ
2.กนกอร ภูษาธร
อ.คมสันต์ ไชโย
pdf
36
การศึกษาคุณลักษณะของวิศวกรจบใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 1. นายนาวาวีย์ มินเด็น
2. นายพงศ์พัฒน์ ช่างเรือ
อ.รสุ สืบสหการ
37
การศึกษาพฤติกรรมของเขื่อนลำปาว 1.นายเชิดพงษ์ สุขเอม
2.นายพิสันต์ โตขำ
ดร.สมภพ สุจริต
38
อิทธิพลของชั้นดินฐานรากต่อรูปแบบคลองระบายน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ 1.นายเจนณรงค์ แย้มเมือง
2.นายอลงกรณ์ ศรศาสตร์
อ.มณเฑียร กังศศิเทียม
pdf
39
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชเมืองหนาวที่ปลูกต่างกัน 1.นายชานน ญาณสุภาพ
2.นางสาวพรทิพย์ โอภาสสุภัคกุล
อ.ชาญชัย ศรีสุธรรม
pdf