โครงงานวิศวกรรม

โครงงานวิศวกรรม นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2558 (รุ่น 67)

 

ลำดับ หัวข้อโครงงานวิศวกรรม นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง ROM โดยเชื่อมโยงระบบโทรมาตรในพื้นที่นาร่องในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก
1.นางสาวธิติพร เหรียยทอง
2.นายธีรวัฒน์ คงเอียง
3.นายพงศพัศ สุทธิกิจพงศ์
4.นายภูริทัศน์ หาธรรม
อ.วัชระ เสือดี
pdf
2
การพัฒนาจักรยานสูบน้ำและปั่นไฟ
1.นายธีรภัทร โพธิ์ขาว
2.นายศิวะ ชูเดช
อ.วัชระ เสือดี
pdf
3
การศึกษาออกแบบและปรับปรุงระบบระบายน้าภายใต้วิทยาลัยการชลประทาน
1.นายวรรณธนะ อ่ำห่วง
2.นายศิมนัส จันทร์ผกา
อ.พงศธร ศิริอ่อน
pdf
4
การศึกษาปัญหาและออกแบบระบบระบายน้ำ
1.นางสาวพุทธิวรรณ วงพิศาล
2.นางสาวสลิลทิพย์ ปัตตานี
อ.พงศธร ศิริอ่อน
pdf
5
การศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างแนวคันคลองคอนกรีตเสริมเหล็กของคลองประปาตะวันออกบริเวณช่วงถนนแจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น
1.นางสาวกัญญาภัค ยิ้มสง
2.นางสาวกัตติกา เทศวิเชียร
อ.พงศธร ศิริอ่อน
pdf
6
การศึกษาปริมาณการใช้น้าในการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
1.นายจตุรงค์ นิลหยก
2.นายธนิก ธโนภานุวัฒน์
อ.พงศธร สิริอ่อน
pdf
7
การศึกษาเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวในเขื่อนดิน กรณีศึกษาเขื่อนแม่สรวย
1.นางสาวกนกนันท์ เมืองสง
2.นายปริวัชร ใหญ่กว่าวงศ์
อ.พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
pdf
8
โครงงานการพัฒนาอิฐมวลเบาโดยใช้ซีเมนต์โฟม
1.นางสาวนัทฤทัย สมศรี
2.นายณัฐพงศ์ การินทร์
อ.สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
pdf
9
การยกอาคาร กรณีศึกษาโรงอาหารวิทยาลัยการชลประทาน
1.นายดิษยนันท์ นวลจันทร์
2.นายสรสิทธ ศรีสุธรรม
อ.ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
10
การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคาร กรณีศึกษาโรงแบตมินตัน วิทยาลัยการชลประทาน
1.นายนพรุจ พันธุ์เพง
2.นันท์นภัส นิตตะโย
อ.ธีระชัย เนียมหลวง
pdf
11
การปลูกพืชไร้ดินแบบ Aeroponics
1.นายศุภชัย ศุขพงษ์
2.นายสุขุม ป้อมปลั่ง
อ.ระสุ สืบสหการ
pdf
12
การศึกษาและพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย
1.นายณัชพล กาบยุบล
2.นายวรพขน์ ทิพย์อรรถ
อ.จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์
pdf
13
การศึกษาและพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับงานชลประทาน
1.นายดนุเดช สิทธิขุนทด
2.นางสาวนัทวี ตระกูลชมดง
อ.จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์
pdf
14
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยากับค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล
1.นางสาวจุฑามาศ นามหาไชย
2.นางสาวณัฐธยาน์ โชติไพรัตน์
อ.กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
15
การศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
1.นายนนทวัชร์ จันนุ้ย
2.นายหนึ่งบุรา เหมือนตา
อ.กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
16
การศึกษาเครื่องตรวจวัด River Ray ADCP เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินราคาค่าขุดลอกคูคลอง กรณีศึกษา คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ
1.นายณัฐวีร์ โพธิ์โต
2.นายสุวิจกขณ์ สุริยันต์
อ.กัญญา อินทร์เกลี้ยง
pdf
17
รถกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชในไร่นาแบบบังคับ
1.นายวรธน วงศ์สมุทร
2.นายเอกฤทธิ์ โจมฤทธิ์
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
18
เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าอัตโนมัติ
1.นายเดชาธร อินทะแสง
2.นางสาวศิรมณี รับแสง
อ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
pdf
19
การวิเคาระห์ปัญหาการจราจรแยกเกษตร
1.นายแทนไท เจียรวิริยบุญญา
2.นายอรรถชัย วัชรพลางกูร
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
20
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความปลอดภัยในปัจจุบัน
1.นางสาวณัฏฐนิชา มีสอาด
2.นายวรัญชิต ช่วยเมือง
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
21
การศึกษาปริมาณจราจรและการคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางหว้าตลิ่งชัน
1.นายกฤษ โจ้งจาบ
2.นายนิทธัน วงษ์ขุนเณร
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
22
การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของแนวเส้นทางส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู
1.นางสาวณัฐฐา ไชโสกเชือก
2.นางสาวพรรณภา บุตะเขียว
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
23
การออกแบบเรขาคณิต (Geometric Design) ทางหลวงแนวใหม่สายทางหลวงหมายเลข 3195 บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง)โดยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D
1.นายภควันต์ เสรีรักษ์
อ.ดวงหทัย วิชานนะ
pdf
24
การศึกษาผลของวัชพืชน้ำร้ายแรงสกุลจอกหูหนู (SAVINIA)
1.นายชวพล คันธวงศ์
2.นายอนุสรณ์ ชิณโคตร
อ.ชวลี เฌอกิจ
pdf
25
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โดยใช้แบบจำลอง SOBEK
1.นายณัฐพล สารถ้อย
2.นายณัฐวุฒิ ด้วงช่วย
3.นายภรัณยู ศรีมนตรี
4.นายสรวิชญ์ จันทร์สมบูรณ์
อ.ภารดี สุนทรโรจน์
pdf
26
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้โดยใช้แบบจำลอง SOBEK
1.นายธนดล อยู่สำราญ
2.นายพิชญ ด้วงบัว
3.นายโสภณ ดิษสุธรรม
4.นายอภิสิทธิ์ สายสุจริต

อ.ภารดี สุนทรโรจน์
pdf
27
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต โดยใช้แบบจำลอง SOBEK
1.นายกานต์ จันทร์เลื่อน
2.นางสาวพริมพศยา สิงห์เขตร์
3.นายธนกร คงสุขเจริญ
4.นายปิติภูมิ มณีพงศ์
อ.ภารดี สุนทรโรจน์
pdf