การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การรับเข้าเป็นนิสิต

 

กำหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ ปีการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม  รังเกียจ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 

>>การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
>>เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล