รายชื่อนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5880100014 นางสาว เจนจิรา กลิ่นระรื่น
2 5880100022 นางสาว นันทัชพร ปิยะมะรัตน์
3 5880100031 นางสาว พิชชาพร จูงกลาง
4 5880100049 นาย รหัสชนะ อ่วมน้อย
5 5880100057 นาย วิชยุตม์ ชั้นบุญ
6 5880100065 นาย กฤษดา ดิลกชาติ
7 5880100073 นางสาว กาญจนาภรณ์ ทั่วจบ
8 5880100081 นางสาว กาญจนาภรณ์ สังข์สุวรรณ์
9 5880100103 นางสาว กิ่งกมล จงกลาง
10 5880100111 นาย กิตติกร ข่าทิพพาที
11 5880100120 นาย กิตติพงศ์ ไชยวานิช
12 5880100138 นางสาว เกณิกา ทองละมูล
13 5880100146 นาย เกียรติศักดิ์ สุขแสงจันทร์
14 5880100154 นาย คณิน ศรีธะกูล
15 5880100162 นาย คมกฤช ดีสมเจริญเดช
16 5880100171 นางสาว จำนงค์ ลานประโคน
17 5880100189 นาย จิตรภาณุ ชูกลิ่น
18 5880100197 นาย ชญานนท์ แซ่ด่าน
19 5880100201 นาย ชาญณรงค์ จันขุนทด
20 5880100219 นางสาว ชุติมา ทองคำ
21 5880100227 นาย ณภคดล ทองทิพย์
22 5880100235 นาย ณัฏฐกิตติ์ นิลคูหา
23 5880100243 นางสาว ณัฐชยา แสงสุข
24 5880100251 นางสาว ณัฐชา นุ่มฤทธิ์
25 5880100260 นางสาว ณัฐธยาน์ พลทอง
26 5880100278 นาย ทักษ์ดนัย ทองคำ
27 5880100286 นาย ธนกร สุธีจารุวัฒน
28 5880100294 นาย ธนพล มะโนภักดิ์
29 5880100308 นาย ธนวัฒน์ จันทร์แก้ว
30 5880100316 นาย ธนวัฒน์ บุณยะผลึก
31 5880100324 นาย ธนวินท์ จรรยาดำรงกุล
32 5880100332 นาย ธนา ตั้งเพียร
33 5880100341 นางสาว ธัญวรัตม์ นัคราเรือง
34 5880100359 นาย ธีภพ พานิชประเสริฐ
35 5880100367 นาย ธีรภัทร อินทร์ใหญ่
36 5880100375 นาย ธีรวัตร์ บวรพิชยานุรักษ์
37 5880100383 นาย ธีรศักดิ์ แย้มอิ่ม
38 5880100391 นาย นนท์ นาคพงษ์
39 5880100405 นาย นพเก้า ไสยาวัน
40 5880100413 นาย นริศ ตรงต่อการ
41 5880100421 นางสาว นิตา ตาดวงษ์
42 5880100430 นาย บุรินทร์ สมบูรณ์
43 5880100464 นาย ปภัสพงศ์ รักษากิจ
44 5880100472 นางสาว ปรางทิพย์ ศรีต่างวงศ์
45 5880100481 นางสาว ปาลิตา ดวงเพชร
46 5880100499 นางสาว ปิ่นมณี พรหมอารักษ์
47 5880100502 นางสาว พรชิตา ตาลสุก
48 5880100511 นาย พรเทพ วุฒิวงศ์
49 5880100529 นางสาว พรพรหม สุดเสงี่ยม
50 5880100537 นาย พิชเญศ คำเพชร
51 5880100545 นาย พีรวัส อ่อนสุวรรณ์
52 5880100553 นาย ภัทรพล คำด้วง
53 5880100561 นาย มงคลชัย โรจน์วัฒนธนกิจ
54 5880100570 นางสาว เมธาพร ถูกต้อง
55 5880100588 นาย ยศนนท์ แสงนวล
56 5880100596 นาย รัชนาท ตะบูนพงษ์
57 5880100600 นาย รัชพล นิภาวรรณ
58 5880100618 นาย รัฐกานต์ ตันติสัตยกุล
59 5880100634 นาย วทัญญู มูสิกะ
60 5880100651 นางสาว วัชรีภรณ์ ศรีมารัตน์
61 5880100669 นาย วิชย์กร ปราชญ์เวทย์
62 5880100677 นาย วิศรุต บุญช่วย
63 5880100685 นาย วิสิษฐ์ศักดิ์ สีคง
64 5880100693 นาย ศาสนะ เศษแสงศรี
65 5880100707 นาย สิรภพ กิ้มถ้อง
66 5880100715 นาย สุชัจจ์ สงเอียด
67 5880100723 นาย สุทธิเกียรติ สุทธากร
68 5880100731 นางสาว สุพิชญา ทรัพย์เฟื่องฟู
69 5880100740 นาย เสียงซอ แจ้งบำรุง
70 5880100758 นาย อติชาติ อินทร์ปรุง
71 5880100766 นาย อนุเทพ จันทาพูน
72 5880100774 นาย อนุวัตร บุญจันทึก
73 5880100782 นาย อรรถวัฒน์ ลาไม้
74 5880100791 นาย อรัญ เยอชัยภูมิ
75 5880100804 นาย อัครชัย บิสสุริ
76 5880100812 นางสาว อาทิตยา กองสกุลพงศ์
77 5880100821 นาย อิฐธิพร แซ่ตั้ง
78 5880100839 นางสาว อุไรภรณ์ บริพันธ์
79 5880100847 นาย เอกศิษฏ์ ศรีวรานันท์
80 5880100855 นางสาว เอริน พิมพ์ทอง
81 5880100863 นาย เอื้อการย์ จูฑาภักติ

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5780100012 นาย จุฑากร มาลากุลัง
2 5780100021 นางสาว กาญจนา แก้วกระจาย
3 5780100039 นาย ชนพัฒน์ เมชฌสมภพ
4 5780100047 นาย ทวีวัฒน์ ศรีเชียงหวาง
5 5780100055 นาย พจนาถ จงรักษ์
6 5780100063 นาย วีรภัทร เงินกร
7 5780100071 นาย กฤษฎา นวลขาว
8 5780100080 นาย กษิดิศ มัญชุวงศ์
9 5780100098 นาย กันตพิชญ์ ใจสมุทร
10 5780100101 นาย กิตติพศ สมบุญตนนท์
11 5780100110 นางสาว กุลนันทน์ อัตตะนันทน์
12 5780100128 นาย ขวัญชัย ขิกขำ
13 5780100136 นางสาว ขวัญฤทัย ฤทธิมงคล
14 5780100152 นาย คณธัช สงึมรัมย์
15 5780100161 นางสาว จารุดา พึ่งแสง
16 5780100179 นางสาว ฉัตรแก้ว นาดี
17 5780100187 นาย เฉลิมเกียรติ ศรีบุญมาก
18 5780100195 นางสาว ชนาภัทร ศรีเพ็ญ
19 5780100209 นางสาว ชลิตา ตันติยุทธ
20 5780100217 นาย ชวัลวิทย์ บุญส่ง
21 5780100225 นาย ชาญชัย ชาวนาผือ
22 5780100233 นางสาว ชิตยาภรณ์ สีทาสี
23 5780100241 นาย ชุติพัฑฒน์ เรืองสิทธิรัชต์
24 5780100250 นาย ฐากูร ขยันกิจ
25 5780100268 นาย ณัฐพงศ์ ทานะขันธ์
26 5780100276 นาย ณัฐพร พรภูมิ
27 5780100284 นาย ณัฐพล กันโต
28 5780100292 นางสาว ณัฐรัตน์ ใจนุกูล
29 5780100306 นางสาว ณัฐรีญา จันทรมณี
30 5780100314 นาย ณัฐเศรษฐ ศรีเจริญวณิชกุล
31 5780100322 นางสาว ดาริกา สองแป้น
32 5780100331 นาย ต้นตระการ ธรรมสูน
33 5780100349 นาย ทรงยศ ไชยรบ
34 5780100357 นาย ธนัท เข็มวงษ์
35 5780100365 นาย ธรรมพล บุญเกษม
36 5780100373 นางสาว ธัควิภา มุธุวรรณ
37 5780100381 นาย ธันวา จันทรัตน์
38 5780100390 นางสาว ธิติมา พงศ์พฤติ
39 5780100403 นาย ธีรภัทร เจษฎางกูร ณ อยุธยา
40 5780100411 นาย นรวิชญ์ มัทยากร
41 5780100420 นางสาว นริศา ชุ่มอ่อง
42 5780100438 นางสาว นฤมล ผุดพัฒน์
43 5780100446 นางสาว นฤมล พนมหิรัญ
44 5780100454 นาย นิติชญ์ เศียรอุ่น
45 5780100462 นาย บัณฑิต เศวตพันธุ์
46 5780100471 นาย บูกอรี เด็ง
47 5780100489 นางสาว เบญจรัตน์ โสมาศรี
48 5780100497 นาย ปฏิภาณ อุ่นท้าว
49 5780100501 นางสาว ปภัสสร นามจิรโชติ
50 5780100527 นาย ประทิน จันทร์ลอย
51 5780100535 นาย ปองคุณ แก้วแจ้ง
52 5780100543 นาย ปิยวัฒน์ เฮงเจริญถาวร
53 5780100551 นาย พชรพล พิมพ์แก้ว
54 5780100560 นางสาว พรไพลิน โชติกะพุกกณะ
55 5780100578 นาย พัชรพล พวงเพียงงาม
56 5780100586 นางสาว พิชชาภา รุจิเทศ
57 5780100594 นาย พิสิฐศักดิ์ ต๊ะวิโล
58 5780100608 นางสาว เพชรดา รัตนบันดาล
59 5780100616 นางสาว เพ็ญลักษณ์ เหล่าอุดม
60 5780100624 นาย ภัทระ แก้วกัญญา
61 5780100632 นาย ภานุวัฒน์ เถื่อนเหมือน
62 5780100641 นาย ภารต ศิริผล
63 5780100659 นาย ภีมวิชญ์ จีนเลิศ
64 5780100667 นาย ภูรภัทร บุญศรีกุล
65 5780100691 นาย รวิภาส ขุนภักดี
66 5780100705 นาย รวิภาส พัฒนเจริญ
67 5780100713 นาย รัมชวัฏ กมลคุณาธร
68 5780100748 นางสาว วายุพร มีแสง
69 5780100756 นางสาว วาศินี นิมะกุล
70 5780100764 นาย วิญญ์ โมกขพันธ์
71 5780100772 นาย วิทยา เหลาผา
72 5780100781 นาย วิศรุต สว่างพงษ์
73 5780100799 นาย วุฒินันท์ แซ่ชอย
74 5780100802 นาย ศุภกิจ ก๋อยสุวรรณ
75 5780100811 นาย ศุภวิชญ์ ยอดแก้ว
76 5780100829 นาย ศุภสัณห์ นาคะเวช
77 5780100837 นางสาว ศุภาพิชญ์ ปีกรอด
78 5780100845 นาย สกลศักย์ จึงพัฒนา
79 5780100853 นาย สหรัฐ แก้วขาว
80 5780100861 นาย สิทธิศักดิ์ บุษราคัม
81 5780100870 นาย สิรวิชญ์ สมบูรณ์เทอดธนา
82 5780100888 นาย สิริพงศ์ กงเซ่ง
83 5780100896 นาย หัสดินทร์ แสงวิลัย
84 5780100900 นาย อธิวัชร์ จิรวิวรรธน์
85 5780100918 นาย อนพัทย์ สายเชื้อ
86 5780100934 นาย อภิมุข ภู่ศิริไพบูลย์
87 5780100942 นาย อภิวัตร์ ทองนา
88 5780100951 นาย อิทธิกร รามศักดิ์
89 5780100969 นาย อุกฤษฏ์ ราชา
90 5780100977 นาย เอกพล พูลเสม
91 5780100985 นาย เอกสิทธิ์ เชื้อวังคำ

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5680100011 นายภัทระ ศักดิ์จารุดล
2 5680100029 นางสาวภันทิลา รามนันทน์
3 5680100037 นายภิชายุทธ สินหนัง
4 5680100045 นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ
5 5680100053 นายกรกช เหล่านุญชัย
6 5680100061 นายกรกฎ กลิ่นหอม
7 5680100070 นายกฤต มิ่งขวัญ
8 5680100088 นายกฤติน ถนอมสุข
9 5680100096 นายกฤษฎา อัศวภาคย์
10 5680100100 นายกอบชัย คงทอง
11 5680100118 นายกิตติ แก้วผ่อง
12 5680100126 นายกิตติพิชญ์ เกตุกรรม
13 5680100134 นางสาวกีรติยา นวลจันทร์
14 5680100142 นายจงกล จันมา
15 5680100151 นายจักรี อู่สุวรรณ
16 5680100177 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุจิพรพิพัฒน์
17 5680100185 นางสาวชนิดา ศิริกุลพิทักษ์
18 5680100193 นายชยธร ไชยรินทร
19 5680100207 นางสาวช่อทิพย์ วัฒนกุล
20 5680100215 นายชัยวัฒน์ ทองศรีจันทร์
21 5680100223 นางสาวชิดชนก ซื่อตรง
22 5680100240 นายณัชพล ทองยินดี
23 5680100258 นางสาวณัฐกฤตา สินทอง
24 5680100266 นายณัฐดนัย ขันทวี
25 5680100274 นายณัฐพล แสงสุข
26 5680100282 นางสาวณหทัย หวะสุวรรณ
27 5680100291 นายตนุภัทร พรมดี
28 5680100304 นายธนัตถ์ วุฒิพาณิชย์กุล
29 5680100312 นายธนาคาร ค้าไกล
30 5680100321 นายธิติวัฒน์ ธนบัตร
31 5680100339 นายธีรนาถ ราชรองเมือง
32 5680100347 นายนคพล จันทโรจน์
33 5680100355 นายนพรัช ช้อยชด
34 5680100371 นายนรภัทร ละอองบัว
35 5680100401 นายนิฐิพัฒน์ เล่าอั้น
36 5680100410 นายบงกช สุพร
37 5680100436 นางสาวปรัศญาภรณ์ มูลทองชุน
38 5680100444 นางสาวปัญญรัศมิ์ แกล้วกล้า
39 5680100452 นางสาวปันญภัค จันทา
40 5680100461 นายปิยธาดา สรวลสรรค์
41 5680100495 นายพงศกร อำพานทอง
42 5680100509 นายพสธร ตัณฑรังษี
43 5680100517 นางสาวพิชาวรรณ แย้มกลัด
44 5680100525 นายพุฒิพัฒน์ สินวิรัชพงษ์
45 5680100533 นางสาวเพ็ญวิภา ชัยจำรัส
46 5680100541 นายภูริณัฐ ดวงจักร์
47 5680100550 นายเมธิชัย มีสา
48 5680100568 นายยิ่งคุณ มูห์ลฮัน
49 5680100576 นางสาวรพีพร โรจนธรรมกุล
50 5680100584 นายรัชกฤช อภิรุ่งธนกุล
51 5680100592 นายรัชชานนท์ อภัยรัตน์
52 5680100606 นางสาวลลิดา หมื่นราช
53 5680100614 นางสาวละอองทิพย์ มานิตศรศักดิ์
54 5680100631 นายวรพล อ่อนนิ่มนิตย์
55 5680100657 นายวรานนท์ อ่อนอุระ
56 5680100665 นายวสวัตติ์ ผินอินทร์
57 5680100673 นายวัชรวุฒิ ตุ้ยยวง
58 5680100681 นายวันเฉลิม สำเภา
59 5680100703 นายวิภพ อุดมมุจลินท์
60 5680100711 นายศราวุฒิ ก้อนเกตุ
61 5680100738 นายศุภกฤต เพ็งนิล
62 5680100746 นายศุภชัย ทองจินดา
63 5680100754 นายสายชล มะกรูดอินทร์
64 5680100762 นายสิทธิกร ชูเรือง
65 5680100771 นายสิทธิศักดิ์ ไชยวรณ์
66 5680100789 นางสาวสุธาสินี เจริญชนม์
67 5680100797 นางสาวสุประวีณ์ แสนสุข
68 5680100801 นางสาวสุพิชชา ศิริประไพ
69 5680100827 นางสาวอนามิกา อ่างแก้ว
70 5680100835 นายอนุพงษ์ ธีระพิจิตร์
71 5680100843 นางสาวอรกานต์ สังคนาคินทร์
72 5680100851 นางสาวอรอุมา คงยืน
73 5680100878 นายอัครวินท์ ว่องไววาณิชย์
74 5680100886 นายอาชวิน ค้าสุวรรณ์
75 5680100894 นายเอกมนตรี สอาดแสงทอง
76 5680100908 นายฮาซัน บือแนปีแน

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5580100019 นาย กันต์ คนละเอียด
2 5580100027 นางสาว ดวงพร พงษ์กำเหนิด
3 5580100035 นาย เบญจพล พรหมสรปสันน์
4 5580100043 นางสาว อริสา จงอยู่สุข
5 5580100051 นางสาว กนกวรรณ ยิ้มถิน
6 5580100078 นางสาว กรกนก ในจิตต์
7 5580100086 นาย กรพันธ์ ปรางค์แสงวิไล
8 5580100116 นาย กอบชัย โคตรเพชร
9 5580100124 นางสาว กาญจนา จันทร์อุ่น
10 5580100132 นางสาว กานติมา สมาธิ
11 5580100141 นาย กิตติคุณ เรืองรังษี
12 5580100159 นาย กิตติรัตน์ วัฒนสม
13 5580100167 นาย กุลชาติ บุญยอด
14 5580100175 นาย เกริกฤทธิ์ ทองสีดำ
15 5580100183 นาย เขมนันท์ แสงนวล
16 5580100191 นาย คมภพ รักจรรยา
17 5580100205 นางสาว จิระนันท์ ปางเภา
18 5580100213 นาย ถามพัฒน์ บุตรทอง
19 5580100221 นางสาว ชฎานาฏ เจริญการ
20 5580100230 นาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
21 5580100248 นาย ฐากร ทวีผล
22 5580100256 นางสาว ณัฎฐาเนตร เม่นสุข
23 5580100272 นาย ณัฐพงศ์ ศรีบรรจง
24 5580100281 นางสาว ดารุณี มีสุข
25 5580100299 นาย ทรรศนภูมิ แสนเกิด
26 5580100302 นางสาว ทิพย์สุดา แก้วละมุล
27 5580100311 นาย เทพพิทักษ์ ศรีโยธา
28 5580100329 นาย ธนกฤต เขื่อนเก้า
29 5580100337 นาย ธนกิจ พิชัยณรงค์
30 5580100345 นาย ธนพนธ์ อิ๊สอาด
31 5580100353 นางสาว ธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล
32 5580100361 นาย ธีรภัทร อรุณวงศ์
33 5580100370 นาย นนทนันท์ ทองคำ
34 5580100388 นาย นฤพนธ์ หญีตอัมฤทธิ์
35 5580100396 นางสาว บูชิตา โยธารักษ์
36 5580100400 นางสาว ปทมาพร ศรีนุช
37 5580100418 นาย ปัณฑาวีร์ บุรีเรือง
38 5580100426 นาย ปัณณวิชญ์ เฟืองทอง
39 5580100434 นางสาว ปาริฉัตร ช่างชุบ
40 5580100442 นาย ปิยะพล สงวนศรี
41 5580100451 นางสาว ปิยะวรรณ วีระไพบูลย์
42 5580100469 นาย ผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย
43 5580100485 นาย พชร ชุมทอง
44 5580100493 นาย พลยุทธ สนริ้ว
45 5580100507 นาย พัชรพงษ์ สาเขตร์
46 5580100515 นางสาว พัทธนันท์ บุตรลพ
47 5580100523 นาย เพรียวพันธุ์ เกตุแก้ว
48 5580100531 นาย ภควัต กิจมาพวานนท์
49 5580100540 นางสาว ภัทรฐิตา ประเสริฐสุด
50 5580100558 นาย ภาณุภาส กลัดพันธุ์
51 5580100566 นาย ภูมิไท สุวรรณรงค์
52 5580100591 นาย วรเดช เหล็กไหล
53 5580100612 นางสาว วริษา อริยานุวัฒน์
54 5580100621 นาย วศิน สุขสำราญ
55 5580100647 นางสาว ณัฏฐนันท์ พันธุ์ฟัก
56 5580100655 นาย วิสุทธิ์ ชาติวันชัย
57 5580100663 นางสาว ศจีรัตน์ แก้วสว่าง
58 5580100680 นาย ศิริวัฒน์ ศรีเลย
59 5580100698 นาย ศิริวิทย์ ศรีเลย
60 5580100701 นาย ศิลป์ศรุต พุทธเจริญทอง
61 5580100710 นาย ศิวกร ปัญญาอ่อง
62 5580100728 นาย ศิวโรจน์ ธีรรัตนชัย
63 5580100736 นาย สมมนัส แพรกทอง
64 5580100744 นาย สราวุธ เอี่ยมชาวนา
65 5580100752 นาย สิทธิพงษ์ แก้วหล้า
66 5580100761 นาย จิรายุ พุทธรักษ์
67 5580100779 นางสาว สุพัตรา อั้นจุกฉุน
68 5580100787 นาย สุรวุฒิ ศรีแจ่มผัน
69 5580100795 นาย อดิศร ศรีกระจ่าง
70 5580100809 นาย อธิป อิ่มปิติวงษ์
71 5580100817 นาย อนุชิต ศรช่วย
72 5580100825 นาย อนุพงษ์ ศิโร
73 5580100833 นาย อภิสิทธิ์ ช่วงวิเชียร
74 5580100850 นาย อัมพร ใจดี
75 5580100868 นาย อานนท์ หาญรักษ์