ข่าวสารวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญนิสิต 4 ชั้นปีประชุมในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ประกาศการจัดสรรห้องพักนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน สำหรับนิสิตรสหัส 57 56 และ 55
ประกาศเรื่องกำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน เปิดสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่" ปีการศึกษา 2558 นิสิตใหม่ KU 75
ประกาศสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ประกาศ การออกจากหอพักนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน
สำหรับนิสิตที่กู้ กยศ.และ กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558