นโยบาย วสัยทัศ ปรัชญาฯ

นโยบาย

 

  • ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • มีระบบประกันคุณภาพ
  • สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย

 

วิสัยทัศน์
ดำรงสถานภาพความเป็นหนึ่งในสถาบันศึกษาชั้นนำของประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านชลประทาน

 

ปรัชญาและปณิธาน
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีความรู้ในเทคโนโลยี และพึ่งพาตนเอง