หน้าแรก > ติดต่อสถาบันฯ

ติดต่อสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

 

สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-0683, 0-2583-8312, 0-2583-8364, 0-2584-0378-9

e-Mail : idi.rid.go.th@gmail.com

 

ผู้ดูแลระบบ : นายไพศาล วรรณเกื้อ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 09-6931-2883, 0-2584-0378-9 ต่อ 177 e-Mail : idi.rid.go.th@gmail.com

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

02-583-0683, 02-583-8312, 02-583-8364, 02-584-0378-9

 

ลำดับที่
หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล
ภายในสถาบันฯ
ภายในกรมฯ
หมายเหตุ
อาคารอำนวยการ
1
โทรสาร
100
2
อ.ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ (ผอ.พช.)
444
558
08-1487-2444 
3
ธุรการ / ฝึกอบรม
122
551
4
นางเรียม  ทองย้อย (ฝบท.พช.)
133
301
08-9221-1929
5
อ.นพดล  โค้วสุวรรณ
144
08-1992-5344
6
ห้องที่ปรึกษา
155
582
7
ห้องประชุม ชั้น 2
166
8
อ.ไพศาล  วรรณเกื้อ (ผสท.พช.)
177
09-6931-2883
หอประวัติ
9
ห้องประชุม
188
บ้านพัก
10
อ.1/2 (200/43)
199
อาคารเรียน 1
11
ห้องพักอาจารย์
181
360
อาคารเรียน 2
12
ห้องพักอาจารย์
182
202
ป้อมยาม
13
ป้อมหน้า
191
14
ป้อม NEWMASIP
192
อาคารชูชาติ  กำภู
15
ห้องบรรณารักษ์
200
376
16
ห้องประชุม ผวช.
211
17
ห้อง Server
222
18
ห้องสมุดดิจิตอล
233
19
หน้าเวที
244
20
ห้องคอนโทรล
255
โรงอาหารใหม่
21
แม่บ้าน
266
หอพักนิสิต 1
22
ห้อง อ. หรือ กลาง
291
หอพักนิสิต 2
23
ห้อง อ. หรือ กลาง
292
หอพักนิสิต 3
24
ห้อง อ. หรือ กลาง
293
WATERMAN HOME
25
ล็อบบี้
294
26
ผู้จัดการ
299
หอพักนิสิต 5
27
ห้อง อ. หรือ กลาง
295
อาคาร NEWMASIP
28
โทรสาร
300
29
งานบริการการศึกษา
311
581
30
อ.สมยศ พูลธนะสาร
322
31
อ.รสุ  สืบสการ (ผถน.พช.)
333
08-1807-3763
32
ห้องคอนโทรล
344
อาคารอรุณ  อินทรปาลิต
33
ห้องเล็กชั้น 2
411
34
ห้องใหญ่ชั้น 2
422
35
นายพงษ์ศักดิ์  นิวาสะนังค์
433
302
08-7980-6500
37
อ.วสันต์  บุญเกิด
455
38
ห้องอาจารย์ชั้น 1
466
39
ห้องอาจารย์ชั้น 3
477
40
ห้องอาจารย์ชั้น 3
488
41
อ.ธเนศ  อักษร (ผจท.พช.)
499
08-9890-5856
42
ห้องแม่บ้าน
441
252
43
ห้องทดลองชั้น 1
442
44
ห้องอาจารย์ชั้น 2
443
341
45
ห้องคอนโทรลชั้น 4
445
โรงช่างไม้
46
ส่วนกลาง
446
367
สถานีทดลอง
47
อาคารคอนกรีต
447
48
อาคารมุงจาก
448