หน้าแรก > โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ... คลิกที่นี่

 

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ
ที่
หลักสูตร
วันฝึกอบรม
ระหว่างวันที่
จำนวน (วัน)
1

 
 
 
 
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
 
 
 

 
5
 
 
 

 
2
    
 

การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60

 
 
 

 
5
 

 
 
 
 
3

   
 
 
 
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
22-26 ม.ค. 61
 
 
 

 
5

   
 
 
 
4

   
 
 
 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
    - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
29 ม.ค.-2 ก.พ. 61
 
 
 

 
5
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
ข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้คุณภาพและโดนใจ
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
14-16 ก.พ. 61
 
 
 

 
3
 
 
 
 
 
6
 


 
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
    - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่

19-23 ก.พ. 61
 
 
 

 

5

 

 
 
7
 
 
 
 
 
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่
26-28 ก.พ. 61
 
 
 

 
3
 
 
  
 
 
8
 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทานสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
26-28 ก.พ. 61
 
3
 
9
 
 
 
 
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่    
12-16 มี.ค. 61
  
 


 
5
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc
   - แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม Online... คลิกที่นี่    
12-16 มี.ค. 61
  


 
 
5
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
   - หนังสืออนุมัติโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ...... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ... ไฟล์ .pdf :: ไฟล์ .doc

26-30 มี.ค. 61

 
   
ภายใน
21 มี.ค. 61  

5
 

   
 
 
12
ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15 รายละเอียด....คลิกที่นี่
20-22 ธ.ค. 60
3
8-12 ม.ค. 61
5
5-9 ก.พ. 61
5
5-9 มี.ค. 61
5
26-30 มี.ค. 61
5

 

วีดีโอการฝึกอบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ ... คลิกที่นี่