หน้าแรก > โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ หลักสูตร วันฝึกอบรม จำนวนรับ
(คน)
สรุปผล ทำเนียบรุ่น (คน)
ระหว่างวันที่ จำนวน(วัน)
1
2
- รุ่นที่ 1
22-26 ธ.ค. 57
5
35
- รุ่นที่ 2
2-6 ก.พ. 58
5
35
3
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (3 รุ่นๆ ละ 1 วัน)
4-6 ก.พ. 58
3
810
  เอกสารประกอบการสัมมนา          
      *** ตัวอย่าง โครงการชลประทานสุโขทัย ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการชลประทานมหาสารคาม ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ - อื่น ๆ
      *** ตัวอย่าง โครงการชลประทานตรัง ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ
      *** ตัวอย่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ... โครงการ - ฝ่ายส่งน้ำฯ - อื่น ๆ
3.2 การจัดทำคู่มือด้านบริหารจัดการน้ำ
30 มี.ค.-3 เม.ย. 58
5
60
      *** รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม .... คลิกที่นี่
3.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักชลประทาน
29 เม.ย.-1 พ.ค. 58
3
34
        *** รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม .... คลิกที่นี่           
      *** เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ กระบวนสร้างคุณค่า กระบวนการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน (16 เล่ม)
4
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
3-7 ส.ค. 58
5
30
 
      *** รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม .... คลิกที่นี่