หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

สถาบันพัฒนาการชลประทานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัย ดังนี้

 

พ.ศ. 2481

สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนการชลประทาน" ตั้งอยู่ที่บริเวณกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในหลักสูตรอนุปริญญาตรี ทางด้านชลประทาน ผลิตนายช่างชลประทานให้กับกรมชลประทาน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 10 (หยุดสอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2485-2492)

 

พ.ศ. 2497

กรมชลประทานได้ขอรวมโรงเรียนการชลประทานเข้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตั้งขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกว่า "คณะวิศวกรรมชลประทาน" เปิดสอนในหลักสูตรปริญญา "ช่างชลประทานบัณฑิต (ชป.บ.)" สำหรับนิสิตตั้งแต่รุ่นที่ 11 จนถึงรุ่นที่ 19 ศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ส่วนรุ่นที่ 20 จนถึงรุ่นที่ 22 ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี

 

พ.ศ. 2510

โรงเรียนการชลประทานได้เปิดตัวขึ้นมาใหม่ โดยเปิดสอนนิสิตตั้งแต่รุ่นที่ 23 จนถึงรุ่นที่ 47 มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตร พ.ศ. 2510 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงมีความรู้ในวิชาวิศวกรรมพื้นฐานสูงขึ้น เช่น วิชาวิศวกรรมโยธา ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา และมีความรู้ในวิชาชลประทานมากพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างชลประทานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอนาคต ซึ่งใช้สอนนิสิตทั้งหมด 7 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 23 จนถึงรุ่นที่ 29 - หลักสูตร พ.ศ. 2517 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะแก่งานชลประทานมากขึ้น ให้น้ำชลประทานเกิดประโยชน์มากที่สุด เน้นถึงการปฏิบัติงานในไร่นา และงานใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำในขณะนั้นคือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งใช้สอนนิสิตทั้งหมด 5 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 30 จนถึงรุ่นที่ 34 - หลักสูตร พ.ศ. 2522 โรงเรียนการชลประทานได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนเป็นเรียนภาคทฤษฎี 3 ปี และเรียนภาคปฏิบัติในสนามและอบรมระเบียบต่าง ๆ อีก 24 สัปดาห์ ซึ่งใช้สอนนิสิตจำนวน 13 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 35 จนถึงรุ่นที่ 47

 

พ.ศ. 2535

โรงเรียนการชลประทานได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัยการชลประทาน" และได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยอยู่ภายใต้ข้อผูกพันกับกรมชลประทาน พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โดยเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่ 48 จนถึงรุ่นที่ 59 และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมโยธา-ชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

 

พ.ศ. 2542

สืบเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีการลดจำนวนของข้าราชการลง วิทยาลัยการชลประทานจึงได้รับนิสิตเข้าศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพันกับกรมชลประทาน โดยเริ่มรับนิสิตในรุ่นที่ 55 ปี พ.ศ. 2542 เป็นรุ่นแรก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีนิสิตได้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมากแล้ว

 

พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2544 กรมชลประทานมีคำสั่งที่ 426/2544 เรื่อง กำหนดรูปแบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการชลประทาน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2544 เพื่อให้วิทยาลัยการชลประทานได้ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ การปรับบทบาทภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็น "สถาบันพัฒนาการชลประทาน" เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดรูปแบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันฯ ดังนี้ สถาบันพัฒนาการชลประทาน มีหน้าที่จัดการศึกษา / ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทาน สำหรับข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางบริหารในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา / ฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน และเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการชลประทานให้แก่ข้าราชการในระดับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 สำนักงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับงานที่กรมชลประทานจะต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายแผนงานวิจัย และประสานงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชลประทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนางานวิจัย และการประยุกต์ใช้งานวิจัย และจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ แบ่งออกเป็น 1 สำนักงาน 1 วิทยาลัย 1 ส่วน และ 1 ศูนย์ คือ 1. สำนักงานเลขานุการสถาบันพัฒนาการชลประทาน 1.1 ฝ่ายธุรการ 1.2 ฝ่ายอาคารสถานที่และสวัสดิการ 1.3 ฝ่ายวิทยบริการ 2. วิทยาลัยการบริหารกรมชลประทาน 2.1 ฝ่ายพัฒนานักบริหารงานชลประทาน 2.2 ฝ่ายพัฒนาเจ้าหน้าที่ชลประทาน 3. ส่วนวิจัยและพัฒนาการบริหารการชลประทาน 3.1 ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 3.2 ฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย 4. ศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2545 กรมชลประทานมีคำสั่งที่ 490/2545 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กำหนดรูปแบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันฯ ดังนี้ สถาบันพัฒนาการชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา / ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทาน สำหรับข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางบริหารในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา/ฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน และเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการชลประทานให้แก่ข้าราชการในระดับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับงานที่กรมชลประทานจะต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายแผนงานวิจัย และประสานงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชลประทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนางานวิจัย และการประยุกต์ใช้งานวิจัย และจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของสถาบันฯ จะไม่มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน การบริหารงานจะมีลักษณะเป็นแท่ง บุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯ จะปฏิบัติงานตรงกับผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2546 สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ โดยกรมชลประทานมีคำสั่งที่ ข.517/2546 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันฯ ใหม่ ดังนี้ สถาบันพัฒนาการชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรเชิงบูรณาการ (Short Course) รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานชลประทาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าราชการกรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายภารกิจและอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายแผนงานวิจัยโดยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการชลประทาน รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยและจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อลดปัญหาของการทำงานในระบบราชการให้น้อยลง และเพื่อจัดระบบบริหารงานของรัฐในแนวใหม่ให้มีความคล่องตัว สถาบันพัฒนาการชลประทานในฐานะของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือผลิตบุคลากรและทำหน้าที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมชลประทาน ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมด้านสถานที่ และทำเลที่ตั้ง จึงอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับองค์กรเพื่อเสริมสมรรถนะของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพยิ่งขึ้น