หน้าแรก > กิจกรรม > โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Training and Workshop on Design of Small-Scale Dam ...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Training and Workshop on Design of Small-Scale Dam and Water Control Structures" ภายใต้ความร่วมมือไทย-ภูฏาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Training and Workshop on Design of Small-Scale Dam and Water Control Structures” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดกรอบความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในด้านการเกษตรระหว่างคู่ภาคี โดยมีขอบเขตความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงการชลประทานและการจัดการน้ำด้วยนั้น ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิศวกรรมชลประทาน คณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน (Joint Agricultural Working Group) ได้มีข้อสรุปของกรอบความร่วมมือโดยเสนอให้มีการจัดฝึกอบรมและดูงานให้กับเจ้าหน้าที่ภูฏาน ในหัวข้อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการพัฒนาบุคลากร ที่ประชุมขอให้ทั้งสองฝ่ายที่มีสาขาความสนใจร่วมกัน ประสานกันเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป ในการนี้ ในระยะแรกของการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ กรมชลประทานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักบริหารโครงการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารประกอบ โดยมีบุคลากรทั้งสองประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวน 20 คน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Training and Workshop on Design of Small-Scale Dam and Water Control Structures” ระหว่างวันที่ 7 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่