ประชาสัมพันธ์
 • Snowalker

  แจ้งข้อความรับสมัครน้องๆ ชลกรเข้าทำงาน

 • Lions

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : อีบุ๊ค (e-Book)

 • Sunbathing

  โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • Howling

  ประชุมปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันฯ

 • Cougar

  รับชมวีดีโอการฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ย้อนหลัง


งานวันชูชาติ
4 มกราคม 2562

เชิญชวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ ทุกท่าน
ลงทะเบียนสมาชิก เพื่อทำทะเบียนประวัติ
และตอบรับการมาร่วมงานหรือไม่สะดวกมาร่วมงาน
วันชูชาติ 4 มกราคม 2562

<<<
คลิกที่นี่ >>>

 
กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรม
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถาบันพัฒนาการชลประทาน

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561
เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการชลประทาน
(เป็นการภายใน)

ล่าสุดสั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

<<< รายละเอียด ... คลิกที่นี่ >>>

 ผังกระบวนงานของสถาบันฯ
รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิจัยและพัฒนา
บทความวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายชัยยะ พึงโพธิ์สภ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน

ร่วมประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้ใช้งาน
Statistics
Today
Yesterday
This Month
Last Month
This Year
All