หน้าแรก > บุคลากร > นายรสุ สืบสหการ
ชื่อ : นายรสุ สืบสหการ
ประเภทและระดับตำแหน่ง : ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ : 25 ก.ค. 2543
วันครบเกษียณอายุราชการ : 1 ต.ค. 2580
วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน : 2 ส.ค. 2553
วุฒิที่ใช้บรรจุ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิในตำแหน่งปัจจุบัน : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วุฒิสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ช่วงระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
สถานะการดำรงตำแหน่ง : ตรงตามตำแหน่ง
สังกัด : สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา