หน้าแรก > บุคลากร > นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ชื่อ : นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ประเภทและระดับตำแหน่ง : ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ : 1 ธ.ค. 2535
วันครบเกษียณอายุราชการ : 1 ต.ค. 2573
วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน : 23 ส.ค. 2556
วุฒิที่ใช้บรรจุ : ประกาศนียบัตรการชลประทาน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก วิทยาลัยการชลประทาน
วุฒิในตำแหน่งปัจจุบัน : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สถานะการดำรงตำแหน่ง : ตรงตามตำแหน่ง
สังกัด : สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา