หน้าแรก > บุคลากร > นายไพศาล วรรณเกื้อ
ชื่อ : นายไพศาล วรรณเกื้อ
ประเภทและระดับตำแหน่ง : ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ : 24 ต.ค. 2540
วันครบเกษียณอายุราชการ : 1 ต.ค. 2577
วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน : 16 มิ.ย. 2557
วุฒิที่ใช้บรรจุ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิในตำแหน่งปัจจุบัน : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ สถานะการดำรงตำแหน่ง : ตรงตามตำแหน่ง
สังกัด : สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา