หน้าแรก > บุคลากร

บุคลากรประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 455
e-mail: -
นายชลิต ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 166
e-mail: chalit28@gmail.com
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน 
โทรศัพท์ 08-4700-0480
e-mail: lersak_rid@yahoo.com

นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-1487-2444 
0-2584-0378-9 ต่อ 111 หรือ 444 
e-mail: ph.chaiya44@gmail.com

นายไพศาล วรรณเกื้อ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและติดตามประเมินผล
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 09-4962-6234
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: paisan_w@rid.go.th
นายธเนศ อักษร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-9890-5856
0-2584-0378-9 ต่อ 499
e-mail: artty_th@yahoo.com
นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-3496-3098
0-2584-0378-9 ต่อ 422
e-mail: yimmax@yahoo.com

นางเรียม ทองย้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
โทรศัพท์ 08-9221-1929
0-2584-0378-9 ต่อ 133 
e-mail: ream1929@hotmail.com
นางเฉลิมศรี ดวงมณี
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-5805-0609
0-2584-0378-9 ต่อ 200
e-mail: -
นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-1807-3763
0-2584-0378-9 ต่อ 477
e-mail: rasus52@gmail.com

นายจีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-1649-0065
0-2584-0378-9 ต่อ 488
e-mail: workrid@gmail.com
นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-5831-7983
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: krotsuwan@gmail.com
นางสาวภารดี สุนทรโรจน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-6884-6599
0-2584-0378-9 ต่อ 443
e-mail: nang-jung@hotmail.com

นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-9441-2590
0-2584-0378-9 ต่อ -
e-mail: lapanploy@hotmail.com
นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: shark_bbedition@hotmail.com
นางสาวอนัญญา สุขศรี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-6374-6619
0-2584-0378-9 ต่อ 311 
e-mail: partical_cen@hotmail.com