หน้าแรก > บุคลากร

บุคลากรประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 455
e-mail: -
นายชลิต ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 166
e-mail: chalit28@gmail.com
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน 
โทรศัพท์ 08-4700-0480
e-mail: lersak_rid@yahoo.com

นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 08-1487-2444 
0-2584-0378-9 ต่อ 111 หรือ 444 
e-mail: ph.chaiya44@gmail.com

นายไพศาล วรรณเกื้อ
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 096-931-2883
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: paisan_w@rid.go.th
นายธเนศ อักษร
ผู้อำนวยการส่วนจัดการด้านกายภาพและ
ทดสอบมาตรฐานด้านชลประทานและน้ำ
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-9890-5856
0-2584-0378-9 ต่อ 499
e-mail: artty_th@yahoo.com
นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการชลประทาน
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-5831-7983
0-2584-0378-9 ต่อ 311
e-mail: krotsuwan@gmail.com

นายรสุ สืบสหการ
ผู้อำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการชลประทาน
(วิศวกรชลประทานชำนาญการ)
โทรศัพท์ 08-1807-3763
0-2584-0378-9 ต่อ 477
e-mail: rasus52@gmail.com
นางเรียม ทองย้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
โทรศัพท์ 08-9221-1929
0-2584-0378-9 ต่อ 133 
e-mail: ream1929@hotmail.com
นางเฉลิมศรี ดวงมณี
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-5805-0609
0-2584-0378-9 ต่อ 200
e-mail: -

นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-9441-2590
0-2584-0378-9 ต่อ 177
e-mail: lapanploy@hotmail.com
นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 097-067-5678
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: shark_bbedition@hotmail.com
นายธวัชชัย เปาทุ้ย
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-0651-0598
0-2584-378-9 ต่อ 311 
e-mail: -

 
นางสาวอนัญญา สุขศรี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-6374-6619
0-2584-0378-9 ต่อ 311 
e-mail: partical_cen@hotmail.com
นายเกริกฤทธิ์ ทองสีดำ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-0997-5179
0-2584-0378-9 ต่อ 122
e-mail: -