หน้าแรก > บุคลากร

บุคลากรประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 455
e-mail: -
นายชลิต ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2584-0378-9 ต่อ 155
e-mail: chalit28@gmail.com
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน 
โทรศัพท์ 08-4700-0480
e-mail: lersak_rid@yahoo.com

นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
โทรศัพท์ 08-1487-2444 
0-2584-0378-9 ต่อ 111 หรือ 444 
e-mail: ph.chaiya44@gmail.com

นายไพศาล วรรณเกื้อ
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 09-6931-2883
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: paisan_w@rid.go.th
นายธเนศ อักษร
ผู้อำนวยการส่วนจัดการด้านกายภาพและ
ทดสอบมาตรฐานด้านชลประทานและน้ำ
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-9890-5856
0-2584-0378-9 ต่อ 499
e-mail: artty_th@yahoo.com
นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการชลประทาน
(วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 08-5831-7983
0-2584-0378-9 ต่อ 311
e-mail: krotsuwan@gmail.com

นายรสุ สืบสหการ
ผู้อำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการชลประทาน
(วิศวกรชลประทานชำนาญการ)
โทรศัพท์ 08-1807-3763
0-2584-0378-9 ต่อ 477
e-mail: rasus52@gmail.com

นางเรียม ทองย้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
โทรศัพท์ 08-9221-1929
0-2584-0378-9 ต่อ 133 
e-mail: paream2010@hotmail.com

 

นางเฉลิมศรี ดวงมณี
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-5805-0609
0-2584-0378-9 ต่อ 200
e-mail: -

 

 


นายนพดล โค้วสุวรรณ์
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 08-1992-5344
0-2584-0378-9 ต่อ 166
e-mail: princethai@gmail.com
นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-9441-2590
0-2584-0378-9 ต่อ 177
e-mail: lapanploy@gmail.com
นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 097-067-5678
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: p.kapinit@gmail.com

นายธวัชชัย เปาทุ้ย
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-0651-0598
0-2584-378-9 ต่อ 311 
e-mail: chinjunk_t@hotmail.com
นางสาวอัจฉรา พิมพวาทิน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-2328-2368
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: atchara20pim@gmail.com
นางสาวอนัญญา ตังคเศรณี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-6374-6619
0-2584-0378-9 ต่อ 177 
e-mail: partical_cen@hotmail.com

 
 
 
นายเกริกฤทธิ์ ทองสีดำ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 08-0997-5179
0-2584-0378-9 ต่อ 122
e-mail: onionizuka@gmail.com