หน้าแรก > แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

 

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านแหล่งน้ำของประเทศ และมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ “ เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านชลประทานของประเทศไทย ”

 

พันธกิจ

 

1) พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านบริหารจัดการน้ำ

2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำให้แก่บุคลากร

3) ให้บริการทางวิชาการในกิจกรรมด้านน้ำแก่สังคม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) การวิจัยและพัฒนา

2) การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน

3) การให้คำปรึกษา บริการวิชาการและความร่วมมือด้านน้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าประสงค์

สถาบันพัฒนาการชลประทานได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน 11 เป้าประสงค์ คือ

1) ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ผลงานวิจัยและงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ

(2) บุคลากร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 

(3) หน่วยงานและบุคคลได้รับบริการทางวิชาการด้านการชลประทาน

2) ด้านคุณภาพการให้บริการ

(1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

(2) งานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จตามแผน

3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) มีหลักสูตรและเทคนิคการถ่ายทอดที่ทันสมัย

(2) มีความร่วมมือกับเครือข่ายและพันธมิตร

(3) มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

4) ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

(2) บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน

(3) มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน (รูปที่ 2.5-2) จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและพัฒนา ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1 และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ แสดงไว้ในรูปที่ 2.5-3 ถึง 2.5-5

 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสถาบันฯ จะสอดคล้องกับของสำนักวิจัยและพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 2.6-1 และ 2.6-2 ตามลำดับ

 

ตารางที่ 2.6-1 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
สวพ-1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ สวพ-1.1 ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาทุกด้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเผยแพร่
สวพ-1.2 จำนวนผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์
สวพ-2. ผู้รับบริการภายในกรมมีความพึงพอใจ สวพ-2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน
สวพ-3. การตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุเสร็จตามเวลา สวพ-3.1 ร้อยละของการตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
สวพ-4. การตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพน้ำเสร็จตามเวลา สวพ-4.1 ร้อยละของการตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพน้ำที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
สวพ-5. การอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สวพ-5.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเทียบกับแผน 
สวพ-5.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น
สวพ-6. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน สวพ-6.1 จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ
สวพ-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สวพ-7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
สวพ-8. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน สวพ-8.1 ร้อยละของข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP สวพ-8.2 ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน
สวพ-9. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สวพ-9.1 คุณภาพของเว็บไซต์ของสำนัก
 
ตารางที่ 2.6-2 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาการชลประทาน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ผลงานวิจัยและงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ พช.01 จำนวนผลงานวิจัยใหม่ๆ (โครงการ)
พช.02 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ นานาชาติ (โครงการ)
2 บุคลากร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้น พช. 03 จำนวนบุคลากรภายในกรมชลประทานที่ผ่านการฝึกอบรม (คน)
พช. 04 จำนวนบุคลากรภายนอกกรมชลประทานที่ผ่านการฝึกอบรม
3 หน่วยงานและบุคคลได้รับบริการทางวิชาการด้านการชลประทาน พช. 05 จำนวนครั้ง/โครงการที่ให้บริการทางวิชาการ (ครั้ง/โครงการ)
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ พช. 06 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
5. งานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จตามแผน พช. 07 ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ)
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
6. มีหลักสูตรและเทคนิคการถ่ายทอดที่ทันสมัย พช. 08 จำนวนหลักสูตร/วิชาที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง(หลักสูตร/วิชา)
พช. 09 จำนวนสื่อการสอนที่พัฒนา (ชิ้นงาน)
7. มีความร่วมมือกับเครือข่ายและพันธมิตร พช. 10 จำนวนหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือ (หน่วยงาน)
8. มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ พช. 11 จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม Web Site ของสถาบันฯ
พช. 12 จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ (แห่ง)
พช. 13 จำนวนความถี่ในการประชาสัมพันธ์ (ครั้ง)
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
9. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ พช. 14 ระดับผลคะแนนประเมินคุณภาพ (ระดับคะแนน)
พช. 15 จำนวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน (กระบวนงาน)
พช. 16 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
10. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน พช. 17 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่พัฒนาตามสมรถนะรายบุคคล (IDP) (ร้อยละ)
พช. 18 จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (คน)
พช. 19 ร้อยละของบุคคลากรภายในสถาบันที่พึงพอใจ (ร้อยละ)
11. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พช. 20 ระดับคุณภาพของเว็บไซด์ (ระดับ)