หน้าแรก > กลยุทธ์

กลยุทธ์สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

 

สถาบันพัฒนาการชลประทาน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งสิ้น 16 กลยุทธ์ ดังนี้

 

กพช. 1 พัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์

กพช. 2 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร

กพช. 3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการ

กพช. 4 พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับความต้องการ

กพช. 5 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร อุปกรณ์ สถานที่ให้เพียงพอและใช้งานได้ดี

กพช. 6 เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน

กพช. 7 พัฒนาบุคลากร

กพช. 8 ผลิตนิสิตระดับปริญญาตรีและโท ที่มีคุณภาพและสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการ

กพช. 9 พัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯ

กพช. 10 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กพช. 11 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

กพช. 12 จัดทำมาตรฐานงานและคู่มือ สื่อต่างๆ

กพช. 13 บำรุงรักษา จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กพช. 14 ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

กพช. 15 ฝึกอบรม พัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กพช. 16 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง