หน้าแรก > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ
ที่
หลักสูตร
วันฝึกอบรม
จำนวนรับ
(คน)
สรุปผล
ทำเนียบรุ่น (คน)
ระหว่างวันที่
จำนวน (วัน)
*
เอกสารการเห็นชอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)           
*
*
*
ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม (ภายในวันที่ 6 ก.พ. 58) 
ภายใน 6 ก.พ. 58
*
1
ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
7 ต.ค. 57
-
2
-
-
3
ใบสมัครพร้อมกำหนดการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
7 - 24 ต.ค. 57
-
-
-
-
-
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
30 ต.ค. 57
-
5
สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ปรนัย 100 ข้อ)
8 พ.ย. 57
1/2
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
14 พ.ย. 57
7
ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม (ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57)
ภายใน 20 พ.ย. 57
8
รุ่นที่ 11 
 - ช่วงที่ 1 วันที่ 27-29 พ.ย. 57 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก (มีกิจกรรม Walk Rally แบบเบาๆ การแต่งการให้เหมาะสมและคล่องตัว)
27 พ.ย. 57 - 23 ม.ค. 58
20
รุ่นที่ 12 
- ช่วงที่ 1 วันที่ 12-14 ก.พ. 58 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก (มีกิจกรรม Walk Rally แบบเบาๆ การแต่งการให้เหมาะสมและคล่องตัว)
12 ก.พ. - 27 มี.ค. 58
20
*** - เอกสารนำเสนอของ ดร.วัชระ เสือดี วันที่ 9 ม.ค. 58