หน้าแรก > วีดีโอการฝึกอบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ

วีดีโอการฝึกอบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ

 

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ด้านอุโมงค์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน" วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่

 • การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศกรรมควมคุม” วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
   
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิทินการเพราะปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง (ปฎิทินล้นเกวียน)” วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
   
 • การบรรยาย โดย... อ.ขวัญดิน สิงห์คำ บรรยายหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 14 วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
   
 • การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
   
 • การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "วันน้ำโลกเพื่อการเกษตร" วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
   
 • การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ... คลิกที่นี่
 •